Atbalsts nodarbināto apmācībām pārtikas un to saistītām nozarēm

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) īsteno projektu ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide” Nr.1.2.2.1/16/A/007.

Projekta mērķis ir  apmācīt Latvijas pārtikas un saistīto nozaru nodarbinātos, lai apgūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu prasmes - sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu. Veicināt profesionālās kapacitātes celšanu, nodrošinot mūsdienīgu, augoša darba tirgus prasībām atbilstošu zināšanu, kvalifikācijas un prasmju apgūšanu.

Projekta sasniedzamie rezultāti - sniegt atbalstu vismaz 60 uzņēmumiem, apmācot vairāk kā 1762 darbiniekus.

Projekta ieviešanas periods – 2016.gada aprīlis -2022.gada 31.decembris.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 1 434 000 EUR, no tām 900 000 EUR ERAF atbalsts.

ERAF atbalsta intensitāte uzņēmumiem - mazajiem 70%, vidējiem 60%, lielajiem 50% vai uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj.EUR -30%.