LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā saistībā ar euro ieviešanu

1. Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.
2013.gada 19.septembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli””, kas publicēts 2013.gada 4.oktobra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.194 (5000) un stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī.

1. Redakcionāli precizējumi, lai nodrošinātu, ka likuma normas nesatur vārdiskas atsauces uz latiem.
2. Ņemot vērā Latvijas Bankas oficiālo euro maiņas kursu (1 EUR ir 0,702804 LVL), ir izteiktas euro tās summas, kas iepriekš bija noteiktas latos, piemēram:
2.1. automobilis ir uzskatāms par reprezentatīvo vieglo automobili, ja tā vērtība pārsniedz 36 175 euro (pašlaik – LVL 25 424);
2.2. pamatlīdzekli noraksta, ja tā vērtība nepārsniedz 71,14 euro (pašlaik – LVL 50);
2.3. nodokļa maksātājam it tiesības piemērot nodokļa atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kuri pārsniedz 4 268 615,42 euro (pašlaik – LVL 3 miljoni) un nodokļa atlaides apmērs ir atkarīgs no ieguldījumiem virs 50 miljoniem euro (pašlaik – LVL 35 miljoni);
2.4. nodokļa atlaide maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību, ir 14,23 euro (pašlaik – LVL 10) par zemes hektāru;
2.5. uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumi ir veicami reizi ceturksnī, ja ikmēneša avansa maksājumi nepārsniedz 711 euro (pašlaik – LVL 500).

2.Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.981 „Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu”.
2013.gada 24.septembrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.929 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.981 „Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu””, kas publicēti 2013.gada 27.septembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.189 (4995) un stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Noteikumos veikti šādi būtiskākie grozījumi saistībā ar euro ieviešanu:
1. tiek noteikts, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā un avansa maksājumu aprēķinā summas norāda tikai euro. Summu līdz 49 centiem atmet, bet summu, sākot ar 50 centiem, noapaļo uz augšu līdz vienam euro;
2. noteikumos veikti redakcionāli grozījumi, aizstājot vārdu „latos” vai „Ls” ar vārdu „euro”;
3. uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas 5.pielikuma 2.1. un 2.2.rindā skaitlis un vārds „35 milj. latu” aizstāts ar skaitli un vārdiem „50 milj. euro”, atbilstoši attiecīgiem grozījumiem likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par 2013.taksācijas periodu būs aizpildāma un iesniedzama EDS sistēmā latos, kā arī nodokļa summa tiks aprēķināta latos, bet EDS sistēma piedāvās nodokļa summas pārrēķinu euro, tā kā aprēķinātā nodokļa maksājums 2014.gadā būs veicams jau euro. Attiecībā uz minētās deklarācijas aizpildīšanu būtiskas izmaiņas EDS netiks veiktas, neskatoties uz to, ka deklarācija tiks sagatavota un iesniegta VID 2014.gadā.

16.10.2013.

Informāciju sagatavoja:
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde