LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Par 2013.gada 6.jūnija grozījumiem likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests)

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka Saeima 2013.gada 6.jūnijā pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli””, kas publicēts 2013.gada 21.jūnija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.119 (4925) un stājas spēkā 2013.gada 5.jūlijā (atsevišķas normas piemērojamas atbilstoši likuma Pārejas noteikumos noteiktajam).

Ar grozījumiem likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk- likums) veiktas šādas būtiskākās izmaiņas:

1. Nodokļa atlaide par veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem (grozījumi likuma 1.pantā un 17.2pantā).

Ar grozījumiem precizēta sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu definīcija, bet likuma 17.2pants „Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem” grozīts un papildināts, iestrādājot šādas būtiskākās izmaiņas:

  • likuma 17.2panta ceturtā daļa papildināta ar 3.1punktu, nosakot papildus kritēriju - ieguldījumi ēkās un būvēs nepārsniedz 40 procentus no kopējās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas, lai nodokļu maksātājs varētu piemērot šajā pantā noteikto nodokļa atlaidi;
  • ar grozījumiem likuma 17.2 panta ceturtās daļas 5.punktā tiek noteikts, ka turpmāk, lai komercsabiedrība saņemtu tiesības piemērot nodokļa atlaidi, tai ir jānodrošina, ka nekustamais īpašums, kurā veic un izmanto ilgtermiņa sākotnējos ieguldījumus, ir tās īpašums vai komercsabiedrībai uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl 12 gadu (iepriekšējā likuma redakcijā 13 gadu) pēc projekta uzsākšanas, un tās ir nostiprinātas zemesgrāmatā;
  • jaunā redakcijā izteikta likuma 17.2panta sestā daļa, kas nosaka  gadījumus, kad šajā pantā noteikto nodokļa atlaidi nodokļa maksātājs nav tiesīgs piemērot;
  • likuma 17.2panta astotā daļa, kurā uzskaitītas atbalstāmās prioritārās nozares, kas šā panta izpratnē ir saimnieciskās darbības veidi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulā (EK) Nr.1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — NACE), papildināta ar šādiem saimnieciskās darbības veidiem:

17) tekstilizstrādājumu ražošana (NACE C13);

18) apģērbu ražošana (NACE C14);

19) ādas un ādas izstrādājumu ražošana (NACE C15);

20) papīra un papīra izstrādājumu ražošana (NACE C17);

21) poligrāfija un ierakstu reproducēšana (NACE C18);

22) koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana (NACE C19);

23) nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (NACE C23);

24) cita veida ražošana (NACE C32);

25) iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (NACE C33);

  • likuma 17.2pants papildināts ar 9.1daļu, kurā noteikts, ka sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumos netiek ietverti transportlīdzekļi, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir paredzēti reģistrācijai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas reģistrā.

 

2. Nodokļa atvieglojuma par starptautiskajā gaisa satiksmē izmantoto gaisa kuģu nomu piemērošana (likuma 3.pants papildināts ar 4.7daļu).
Maksājumi nerezidentiem par gaisa kuģu nomu arī pēc 2013.gada 1.jūlija ir atbrīvoti no uzņēmumu ienākuma nodokļa. Likuma 3.panta 4.7daļa piemērojama, sākot ar 2013.gada 1.jūliju.

3. Nodokļa ieturēšana no dividendēm, kas izmaksātas personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās (grozījumi likuma 3.panta astotajā un devītajā daļā).
Precizēta likuma 3.panta astotā un devītā daļa, nosakot, ka juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, izmaksātās dividendes ir apliekamas ar uzņēmumu ienākuma nodokli, kā arī, ka šiem maksājumiem Valsts ieņēmumu dienests nevar izsniegt atļauju par uzņēmumu ienākuma nodokļa neieturēšanu.

4.  Izdevumus palielinošā koeficienta nepiemērošana (izslēgts 4.panta pirmās daļas trešais teikums, 4.pants papildināts ar vienpadsmito daļu).
Maksājumi, kuriem nav jāpiemēro izdevumus palielinošs koeficients, noteikti likuma 4.panta jaunajā vienpadsmitajā daļā, vienlaicīgi papildinot to ar jaunu izdevumu veidu, kuram nepiemēros palielinošo koeficientu - izdevumiem, kas attieksies uz maksājumiem, kas ir maksājami saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem par valsts atbalsta sniegšanu kredītiestāžu reorganizācijai. Grozījums šā likuma 4.panta pirmajā daļā un 4.panta vienpadsmitā daļā piemērojams, sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2012.gadā.

5. Par ķīlas uzturēšanas izdevumiem (grozījums likuma 5.panta desmitajā daļā).
Likuma 5.panta desmitajā daļā noteikts, ka pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, nepieskaita arī to kapitālsabiedrību, kurām ir anulēta licence (atļauja) kredītiestādes darbībai, veiktos maksājumus par ķīlas uzturēšanas izdevumiem, kura nodibināta laikā, kad kapitālsabiedrībai bija licence (atļauja) kredītiestādes darbības veikšanai. Grozījums likuma 5.panta desmitajā daļā piemērojams, sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2012.gadā.

6. Finanšu aktīvu atsavināšana (grozījumi likuma 6.pantā).
Likuma 6.panta pirmā daļa papildināta ar 8.1 un 8.2punktu, nosakot, ka nodokļa maksātāja apliekamais ienākums palielināms par zaudējumiem no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās (ES vai EEZ) apgrozības vērtspapīriem, kas nav akcijas, un citiem izdevumiem, kas saistīti ar akciju un ES vai EEZ publiskās apgrozības vērtspapīru iegādi, atsavināšanu vai glabāšanu taksācijas periodā.

Savukārt likuma 6.panta ceturtā daļa papildināta ar 15.punktu, nosakot, ka nodokļa maksātāja peļņu samazina par ienākumu no to ES vai EEZ publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanas, kuri nav akcijas.

Tādējādi, likums paredz samazināt ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par ienākumu no ES vai EEZ publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanas un attiecīgi palielināt ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu, ja no šāda darījuma rodas zaudējumi.

Vienlaicīgi likuma pārejas noteikumu 111.punktā tiek noteikts, ka zaudējumus, kuri radušies no vērtspapīru pārdošanas līdz 2012.gada 31.decembrim, izņemot zaudējumus no ES vai EEZ publiskās apgrozības vērtspapīru pārdošanas, un kuri netika segti, var segt hronoloģiskā secībā no nākamo taksācijas periodu apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā par minēto zaudējumu summu.

Likuma 6.panta pirmās daļas 8.1 un 8.2punkts, ceturtās daļas 15.punkts ir piemērojams, sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2013.gadā.

7. Summas, kuras dzēstas nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros (likuma 6.panta ceturtās daļas 16.punkts).
Saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, ja nodokļu maksātājs samaksā nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu un tiek dzēstas nokavējuma naudas un soda naudas summas, tad minētās summas tiek uzrādītas peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumos. Ņemot vērā, ka par peļņas vai zaudējumu aprēķina izdevumos iekļautām nokavējuma naudas un soda naudas summām saskaņā ar likuma normām bija jāpalielina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamais ienākums, tad dzēšanas gadījumā, nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātāja peļņu samazina par nokavējuma naudas un soda naudas summu, kas ir dzēsta saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu.

Grozījums likuma 6.panta ceturtās daļas 16.punktā ir piemērojams, sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2012.gadā.

8. Neatgūto parādu norakstīšana (likuma 9.panta otrā daļa).
Likuma 9.panta otrā daļa paredz iespēju samazināt ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par naudas summām, kas atradās nodokļa maksātāja norēķinu kontā bankas bankrota brīdī, ja minētā banka ar tiesas nolēmumu ir atzīta par bankrotējušu. Tātad par kredītiestādes bankrotā zaudētajiem līdzekļiem nodokļu maksātājs var samazināt ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu par kredītiestādes bankrota procedūras uzsākšanu. Minētais nosacījums attiecināms arī uz kredītiestādei realizēto preču un pakalpojumu vērtību, ja līdz brīdim, kad tiesa pieņēma lēmumu par kredītiestādes bankrota procedūras uzsākšanu, atlīdzība netika saņemta.

Grozījums likuma 9.panta otrajā daļā ir piemērojams, sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2012.gadā.

28.06.2013.
Informāciju sagatavoja:
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde