LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Par grozījumiem Konsolidēto gada pārskatu likumā saistībā ar euro ieviešanu Latvijā (Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests)

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2013.gada 19.septembrī Saeimā tika pieņemts likums "Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā", kas publicēts 2013.gada 4.oktobra laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.194 (5000) un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Konsolidēto gada pārskatu likumā (turpmāk – likums) saistībā ar euro ieviešanu ir veikti šādi grozījumi:

 

1. Likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktās robežvērtības (koncerna mātes sabiedrības, kas atbrīvota no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu, noteikšanai) ir izteiktas euro:

  • bilances kopsumma — 1 400 000 euro (pašlaik - 1 000 000 latu);
  • neto apgrozījums — 3 400 000 euro (pašlaik - 2 400 000 latu).

2. Veikti tehniski precizējumi, likuma tekstā aizstājot vārdus "lieto Latvijas naudas vienību – latu" ar vārdiem "par vērtības mēru lieto euro", kā arī, aizstājot vārdu "latos" ar vārdu "euro".

3. Likuma 17.panta pirmā un otrā daļa ir izteikta jaunā redakcijā, nosakot, ka, lai konsolidētajā gada pārskatā iekļautu ārvalstī reģistrētu koncerna meitas sabiedrību, ārvalsts valūtā sagatavoto šīs sabiedrības gada pārskatu jāpārrēķina euro.

3.1. Izdarot pārrēķinus, jāievēro šādi noteikumi:

3.1.1. aktīvus un pasīvus (līdzekļus, saistības un pašu kapitālu) jāpārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās;

3.1.2. ieņēmumus un izdevumus (izmaksas) jāpārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma dienā. Par darījuma dienu uzskata attiecīgi naudas saņemšanas vai maksāšanas dienu, preču un pakalpojumu pirkšanas vai pārdošanas dienu, kā arī jebkuru citu dienu, kurā faktiski tiek iegūti vai atsavināti līdzekļi (rodas vai izbeidzas saistības) un tiek pārņemti vai nodoti visi ar īpašumu saistītie riski.

3.1.3. šā panta pirmās daļas 2.punktā minēto ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) pārrēķināšanai euro drīkst izmantot nedēļas, mēneša vai pārskata gada vidējo konkrētās ārvalstu valūtas kursu, kas aprēķināts, saskaitot visās attiecīgā laikposma kalendāra dienās spēkā esošo grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu un iegūto kopsummu dalot ar attiecīgā laikposma kalendāra dienu skaitu.

4. Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 6.punktam likuma grozījumi, kas izdarīti saistībā ar pāreju uz euro,ir piemērojami konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2014.pārskata gadu.

 

04.11.2013.
Informāciju sagatavoja:
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļa